Semináře 2013

Seminář „Nový občanský zákoník ovlivní postavení občanských sdružení“ - Brno

Aliance žen s rakovinou prsu pořádá semináře, které se týkají změny zákona o občanských sdruženích a nabude účinnosti s platností od 1. 1. 2014 a to na třech místech ČR, v Brně, Ostravě a Praze.
První seminář se konal v Brně dne 7. 1. 2013 v prostorách MAMMA HELPU a bylo tam o nás vzorně postaráno. Celý seminář vedla p. Eva Knappová a přednášku JUDr. Lenka Deverová. Přednáška byla srozumitelná a naprosto perfektní. Byla domluvena i následná porada na téma Stanovy spolků, na kterých budeme pracovat a na podzim se znovu sejdeme a dopilujeme. Věřím, že při podání registrace na MV ČR tak budeme nejlepší.

Seminář na toto téma se bude také konat 28. 1. 2013 v Ostravě a 11. 2. 2013 v Praze. 

Veliký dík tímto vyslovují zástupkyně ONKO klubu Slunečnice Olomouc
Chalupová a Rysnarová

Seminář „Nový občanský zákoník ovlivní postavení občanských sdružení“ - Ostrava

Zprávy o změnách postavení občanských sdružení v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 budily hrůzu snad ve všech členech vedení těchto organizací. Nikdo nevěděl jaké změny nový zákoník přinese, co bude nutno realizovat, aby sdružení mohla dále fungovat. Proto jsme všichni, kdo vedeme tyto organizace, uvítali aktivitu Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., která uspořádala seminář právě na toto téma. 

A tak se v pondělí 28. ledna 2013 sešlo v budově Seminárního centra v Ostravě čtrnáct zástupkyň klubů a sdružení, zaměřených na ženy s nádorovým onemocnění prsu. Šlo o organizace pracující v regionu Moravskoslezského kraje. 

Čekal nás seminář s názvem „Nový občanský zákoník ovlivní postavení občanských sdružení“. Přednášející JUDr. Lenka Deverová, odbornice na neziskový sektor, nám podala spoustu zajímavých a fundovaných informací a rad o změnách, které nás čekají. Navíc nám přislíbila další pomoc při tvorbě nových dokumentů a závěrečnou konzultaci a posouzení našich kroků potřebných k provedení transformace OS na jiné právní formy. 

Díky jejímu velmi srozumitelnému výkladu a objasnění postupů, které bude nutno provést, jsme se rozcházely bez velkých obav z další práce na přeměně sdružení na spolek. 

Celé akce se zúčastnila i ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová. Ta využila přestávku v jednání a podala přítomným informace o plánovaných akcích Aliance pro tento rok. 

Všechny účastnice ocenily obětavost jak paní doktorky Deverové, tak paní ředitelky. Obě během jednoho dne absolvovaly nejen dlouhou cestu ale i náročnou odpolední přednášku. 

Za všechny zúčastněné děkuji – Jarmila Novotná, Onko Niké Krnov.

Seminář „Nový občanský zákoník ovlivní postavení občanských sdružení“ – Praha

Seminář vedla advokátka JUDr. Lenka Deverová, která již s Aliancí žen s rakovinou prsu spolupracuje delší dobu. Seminář se konal na třech místech, v lednu v Brně a v Ostravě, teď 11. února 2013 v Praze. O seminář byl velký zájem a tak byla seminární místnost Aliance zcela zaplněna, včetně donesených náhradních židlí.
Přijetím nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dojde ke změnám tzv. spolkového práva - sdružování občanů. Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti 1. ledna 2014, nezná právní typ "občanské sdružení", status organizací se změní podle toho, jaké činnosti se věnuje a co plánuje do budoucnosti. Pokud se zaměřujeme převážně na své členy a k nim směřuje naše činnost, staneme se "spolkem". Transformovat se můžeme po 1. 1. 2014 - s tím, že upravíme stanovy podle nového zákona. Historie - tzn. datum vzniku organizace - nám zůstane. Místo registrace u Ministerstva vnitra bychom měli být zapsáni ve veřejném spolkovém rejstříku, který povede rejstříkový soud.
Nový občanský zákoník podrobně upravuje fungování spolků, rozhodování statutárních orgánů a odpovědnost členů orgánů - závazek vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s péčí dobrého hospodáře. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmu členek, vedlejší činností (i výdělečnou) je podpora hlavní spolkové činnosti.
Paní JUDr. Deverová nám vše vysvětlila podrobně a srozumitelně (i na příkladech z praxe), zodpověděla všechny dotazy, týkající se této i jiné problematiky (např. sociálních služeb a transformace sdružení na obecně prospěšné společnosti, ústavy, příp. sociální družstva). Nejvíc nás potěšilo, že ředitelka Aliance Eva Knappová požádala paní Deverovou o další pomoc při samotné transformaci občanských sdružení, a ta slíbila připravit v březnu manuál (jakousi "kuchařku") jak postupovat, jak připravit nové stanovy organizace. A nejen to - můžeme si přinést připravené stanovy a s JUDr. Deverovou je zkonsultovat na dalším podzimním semináři, který Aliance chystá. Seminář byl velmi dobře připraven, včetně celé organizace, materiálů, které jsme dostaly k prostudování předem, a výborného občerstvení. Děkujeme Alianci žen s rakovinou prsu, že takové semináře připravuje, je to pro nás velká pomoc a také příležitost k setkání a výměně zkušeností.
Za klub ALEN Praha Daniela, Věra a Bedřiška

12. září 2013
Seminář „ Nejde jen o prsa….“

Aliance žen uspořádala ve svých prostorách v Praze informativní seminář v rámci nastartování celostátního projektu edukativních seminářů na školní rok 2013/2014, pořádaných pacientskými organizacemi Aliance žen s rakovinou prsu v rámci boje proti rakovině prsu pro studentky a studenty středních škol po celé republice.
Projekt si klade za cíl osvětlit posluchačům význam prevence pro zdraví každého z nás.
Součástí seminářů bude také seznámení s metodou samovyšetření – a to jak po informativní, tak i praktické stránce.
Členky pacientských organizací Aliance žen s rakovinou jsou si vědomy důležitosti poskytování těchto informací právě mládeži a tak prostřednictvím těchto seminářů ukazují mladým lidem, že díky zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke svému zdraví a díky pravidelným kontrolám mohou podstatným způsobem pomoci včasnému odhalení choroby, zmírnit její průběh a zkrátit čas, tedy vést až k úplnému vyléčení……
Během semináře dostaly zúčastněné edukátorky z pacientských organizací podrobné informace o projektu, pokyny jak přednášky vést, co musí a měly by obsahovat, jaké výstupy by ze seminářů měly vzejít. Na závěr semináře přijala pozvání paní primářka MUDr.Miroslava Skovajsová, Ph.D., která zodpověděla všechny otázky k danému tématu z hlediska odborné stránky projektu.
Projekt bude probíhat ve spolupráci a za finanční podpory s ING Životní pojišťovnou N.V., pobočka pro Českou republiku a jejím projektem „For You“.
Počet pacientských organizací, které se do projektu ve školním roce 2013/2014 přihlásilo: 19

14.11. Brno, 18.11. Praha, 25.11. Ostrava

Na téma „Nový občanský zákoník“ byly v uvedených termínech realizovány konzultační semináře, na kterých mohly členky pacientských organizací Aliance žen s JUDr. Lenkou Deverovou individuelně konzultovat připravené stanovy v rámci reorganizace občanských sdružení na Spolky či Ústavy.

#aliancezen

Last modified on Thursday, 12 June 2014 13:59

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče