Přeskočit na obsah

Screening

Screening (čti skríning) je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening (MG screening) znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu (tzv. bezpříznakové ženy). Záměrem MG screeningu v České republice je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na kvalitních pracovištích – tzv. screeningových mamodiagnostických centrech.

A) Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí v těchto centrech u žen:

– které jsou ve věku od 45 let

– ve dvouletých intervalech

– u žen bezpříznakových (na žádance je uvedena většinou diagnóza Z 12.3)

– u žen, které mají žádanku na screeningovou mamografii od svého praktického lékaře nebo gynekologa

B) Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně

U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu, ale nesplňují další výše uvedená kritéria (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem nebo nemají žádanku na screeningové vyšetření od lékaře), lze také provést v centru screeningovou mamografii nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů (UZ), ale za přímou úhradu. Cena UZ prsů se pohybuje v centrech obvykle od 300 do 500 Kč, cena MG většinou od 400 do 600 Kč.

U žen, které si nahmátly v prsu nějakou zatvrdlinu, bulku apod., u které je podezření, že se jedná o nádor, se provádí tzv. diagnostická mamografie. Toto vyšetření se provádí na kterémkoli mamografickém pracovišti České republiky a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

V současné době existuje v ČR více než 60 screeningových mamodiagnostických center, takže péče je dostupná pro všechny ženy, které chtějí být preventivně sledovány. Je známo, že nádory zachycené v počátečním stadiu vývoje jsou vyléčitelné! Dovolujeme si upozornit, že i v případě negativního výsledku je třeba chodit na preventivní vyšetření pravidelně a navštěvovat pokud možno stejné screeningové pracoviště z důvodu nutnosti porovnání starších a nových snímků. Podle zkušeností z řady zemí, kde se screening provádí, se za dobrou účast považuje návštěvnost 60 % žen, kterých se screening týká. Zahraničí také udává, že až třetina z nich si vyšetření hradí sama.

U asi 10-15 % provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové vyšetření prsů. Vyšetření se doplňuje (na většině screeningových pracovišť ihned), protože žádná metoda není stoprocentní a mamografie nemusí ve všech případech odhalit nádor (odhalí ho asi v 95% případů). Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze ji doplňuje.

Důležitou informací pro ženy je také to, že kontrolní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření může být po provedené screeningové mamografii v rámci screeningu doplněno i s určitým časovým odstupem, nejpozději však do roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se provádějí jen tehdy, není-li lékař, který hodnotí screeningovou mamografii, zcela stoprocentně přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru a kontrolou např. za 6 nebo 8 měsíců (UZ kontrolou prsů nebo mamografií, případně i jiným doplňujícím vyšetřením) se ubezpečí, že žena je zdravá. Ve všech ostatních případech kontrolních preventivních vyšetření, provedených do dvou let od screeningové mamografie, si žena kontrolu prsů musí hradit. Z nálezu screeningové mamografie by mělo být jasno, zda si případnou doporučenou kontrolu v intervalu kratším než dva roky bude muset žena hradit sama nebo se jedná o potřebné doplňující vyšetření, které bude v rámci screeningu hrazeno ze zdravotního pojištění.

Zdroj: Masarykův onkologický ústav, Brno


Seznam akreditovaných mamografických pracovišť.

Aktuální seznam najdete na tomto odkazu.


Přehled programů zdravotních pojišťoven na úhradu preventivního vyšetření prsů mimo screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Všechny české zdravotní pojišťovny mají pro své pojištěnce připraveny programy, na základě kterých přispívají i mladším ženám na ultrasonografické nebo mamografické vyšetření před 45 rokem. Jedna z pojišťoven dokonce přispívá i na ultrazvukové vyšetření mužům. Připravily jsme pro Vás jejich přehled.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Přispívá až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 18-45 let, které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Více info zde.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Přispívá až 500 Kč na vyšetření, které má za účel včasné zachycení zhoubného nádoru prsu, aby byla šance na vyléčení co největší. Na mamografické vyšetření ženám ve věku od 40 do 44 let, na ultrazvukové vyšetření ženám i mužům bez omezení věku.

Více info zde.

RBP – zdravotní pojišťovna

Hradí až 500 Kč na mamografické vyšetření prsů pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy mladší 44 let.

Více info zde.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek až 500 Kč na prevenci rakoviny prsu, a to:

– pro ženy ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření- mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky).

Více info zde.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Výše příspěvku této pojišťovny je max. 800 Kč jednou za dva roky:- ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,- ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,- ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Více info zde.

Oborová zdravotní pojišťovna

Program STOP rakovině prsu je určen ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace. Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky. Vyšetření hradí pojišťovna v plné výši.

Vice info zde.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Mamografický screening hradí ženám ve věku od 20 do 45 let ve výši až 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v.z.p. a realizovaného na akreditovaných pracovištích.Ultrasonografické vyšetření hradí ženám do 45 let příspěvek ve výši až 600Kč pro ženy nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z prostředků v. z. p., ženy absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře. seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1× za rok.

Více info zde.

stav k 20. 10. 2021