Screening

Screening (čti skríning) je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening (MG screening) znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu (tzv. bezpříznakové ženy). Záměrem MG screeningu v České republice je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na kvalitních pracovištích – tzv. screeningových mamodiagnostických centrech.

A) Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí v těchto centrech u žen:

– které jsou ve věku od 45 let

– ve dvouletých intervalech

– u žen bezpříznakových (na žádance je uvedena většinou diagnóza Z 12.3)

– u žen, které mají žádanku na screeningovou mamografii od svého praktického lékaře nebo gynekologa

B) Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně

U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu, ale nesplňují další výše uvedená kritéria (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem nebo nemají žádanku na screeningové vyšetření od lékaře), lze také provést v centru screeningovou mamografii nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů (UZ), ale za přímou úhradu. Cena UZ prsů se pohybuje v centrech obvykle od 300 do 500 Kč, cena MG většinou od 400 do 600 Kč.

U žen, které si nahmátly v prsu nějakou zatvrdlinu, bulku apod., u které je podezření, že se jedná o nádor, se provádí tzv. diagnostická mamografie. Toto vyšetření se provádí na kterémkoli mamografickém pracovišti České republiky a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

V současné době existuje v ČR více než 60 screeningových mamodiagnostických center, takže péče je dostupná pro všechny ženy, které chtějí být preventivně sledovány. Je známo, že nádory zachycené v počátečním stadiu vývoje jsou vyléčitelné! Dovolujeme si upozornit, že i v případě negativního výsledku je třeba chodit na preventivní vyšetření pravidelně a navštěvovat pokud možno stejné screeningové pracoviště z důvodu nutnosti porovnání starších a nových snímků. Podle zkušeností z řady zemí, kde se screening provádí, se za dobrou účast považuje návštěvnost 60 % žen, kterých se screening týká. Zahraničí také udává, že až třetina z nich si vyšetření hradí sama.

U asi 10-15 % provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové vyšetření prsů. Vyšetření se doplňuje (na většině screeningových pracovišť ihned), protože žádná metoda není stoprocentní a mamografie nemusí ve všech případech odhalit nádor (odhalí ho asi v 95% případů). Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze ji doplňuje.

Důležitou informací pro ženy je také to, že kontrolní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření může být po provedené screeningové mamografii v rámci screeningu doplněno i s určitým časovým odstupem, nejpozději však do roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se provádějí jen tehdy, není-li lékař, který hodnotí screeningovou mamografii, zcela stoprocentně přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru a kontrolou např. za 6 nebo 8 měsíců (UZ kontrolou prsů nebo mamografií, případně i jiným doplňujícím vyšetřením) se ubezpečí, že žena je zdravá. Ve všech ostatních případech kontrolních preventivních vyšetření, provedených do dvou let od screeningové mamografie, si žena kontrolu prsů musí hradit. Z nálezu screeningové mamografie by mělo být jasno, zda si případnou doporučenou kontrolu v intervalu kratším než dva roky bude muset žena hradit sama nebo se jedná o potřebné doplňující vyšetření, které bude v rámci screeningu hrazeno ze zdravotního pojištění.

Zdroj: Masarykův onkologický ústav, Brno

Mapa akreditovaných pracovišť : http://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening–centra–seznam